http://
سفارش تبلیغ
صبا
حوزه علمیه زینب کبری (س) شهرستان ماهنشان از خواهران دیپلم متعهد ولایی با استعداد، در مقطع کارشناسی پیوسته با امکانات تحصیلی و خوابگاهی رایگان از سراسرکشور طلبه پذیرش می کند. تلفن تماس:02436224240

دفتر امام جمعه شهرستان ماهنشان
قالب وبلاگ
لینک های مفید
image194026

نماز جمعه این هفته شهرستان ماهنشان به امامت حجت الاسلام و المسلمین زاهدی پور امام جمعه شهرستان اقامه شد.

مشروح خطبه اول

خطبه اول 22/01/93

امیرمؤمنان در نهج البلاغه می فرماید (وانی اوحذرکم الدنیا ) ازدنیا شما را می­ترسانم خیلی هنر است انسان در دنیا زندگی کند وبا کره زمین بچرخد واما خودش را از دنیا دور بداند نعمتهای دنیا خوب هستند واز بعضی نعمتهای ضروری باید استفاده شود اما دنیا با همه زیبایی برای چه آفریده شده است؟به خاطر اینکه دنیا محل امتحان است(الیوم یوم العمل)روز عمل است چه کسی به این زیبای ها وآرایشهایی که دنیا به خودش داده است وآن را تشبیه می کنند به یک عجوزه آرایش کرده پس باطن دنیا عجوزه است مثل بعضی انسانها یاانسان نماهایی که درعالم سیاست وتلویزیون وجود دارند ویا مونثاتی که در تلویزیون می بینید با آن وضعی که دارند شاید یک نفر آنها را بدون آرایش ببیند شاید حتی وزیر خارجه ماهم از ترس پا به فرار بگذارد، دنیا این چنین چیزی است.
منتهی انسان هنرمند کسی است که دنیا را بدون آرایش تصور کند و دنیا را بدون آرایش ببیند چگونه می شود این عجوزه فرطوت بدون زیبایی انسان را از راه به در می کند،(یحذرکم الدنیا) از دنیا بترسید امیرمؤمنان، امیر علم بیان ، تقوا وایمان می فرماید: ( انها حلوتُ خضره) ظاهراً طراوت دارد.
(حبت به شهوات)با شهوتها پیچیده شده است (حلوت خضراء)سرسبز وبا طراوت وشیرین، واگر شیرین نباشدکه نمی تواند انسان را فریب دهد خداوندآنچنان آفریده است تا آن کسانی که در زمان 70الی 80 سال عمری که می کنندفریب دنیا را نمی خورند و امااز یک عمر تمام نشدنی از پاداشها بهره مند می شود، فریب دنیا را نخوردند هنر است همچنان که یک نفر دریک عمرکوتاهی دردنیا فریب خورده است همه اش 60الی 70سال گناه کرده است اما 60هزار سال 70هزار سال 700هزار سال نه! تمام نشدنی در جهنم خواهد ماند، دو طرف موضوع  را ببینید.
نتیجه، نتیجه ای تقریباً شبیه به تکوین است، حالا مثالهایی قبلاً عرض شده است.(وتحببت بل عاجله)با لذتهای زود گذر خودش را محبوب قرار می دهدمانند آن جوانی که که در دانشگاه دختر خانمی را می بیند ومی گوید این محبوب، معشوق وزندگی من است اما بعد از اینکه زندگی را شروع کردند زندگی بعد از زندگی جدی می شودتا زمانی انسان عاشق می شود وهنوززندگی شروع نشده زندگی فیلمی بیش نیست تلخی فیلم هم برای من وشما که به آن نگاه می کنیم شیرین است برای کسی که به فیلم تلخی فیلم چندان تلخ نیست چون نقشی ایفا نمی کند.
 اما وقتی که زندگی شروع شود فیلم هم تمام می شود دیگر انسان تماشاچی نیست هنر پیشه است ونقش ایفا می کند ومعلوم می شود که این خانم وآقا هیچ تفاهمی باهم ندارند بعد پدر ومادر که دوره وتجربه دیده اند می گویند که شما نمی فهمید چون عاشق نشده اید واین رانمی داند که این عشق نیست بلکه هوسی که است که دست و پا ومغزش راآن بسته  شده است. که فرمود: (حب شی یعمی ویسع)انسانی که عاشق شد وعقلانیت را کنارگذاشت عشق بدون عقلانیت شد انسان کر وکور می شود وهرکسی هر حرفی به او بگوید آن را نمی تواند قبول کند ودیگران را دیوانه می داند ( ولا قطع القلیل) با مطاع کم دنیا انسان را فریب می دهدوبا آرزوهای دور و دراز انسان را فریب می دهد(فذینت بل غرور) ( کل نفسه ذایقت الموت وماالحیاه الدنیا الا مطاع الغرور) خداوندی که این دنیا را آفریده است می فرماید: دنیا مطاع وکالای فرعی است، غرور نه به آن معنایی که ما در فارسی یا ترکی استفاده می کنیم، غرور یعنی فریب، یعنی دنیا کالای فریب است، حالا چه کسی زرنگ است(فمن زبده النارو الدخل الجنه فقدها ومن حیات الدنیا الامطاع) انسانی که درپرتگاه است وبروی یک تخته سنگ ایستاده است، اگرکوهنوردی یک حرکت اشتباه انجام دهد امکان دارد جانش را از دست بدهدانسان ودنیا هم این چنین است ودنیا صخره وپرتگاهی خطر ناک است وانسان بروی آن قرارگرفته است وباید زرنگ باشد وخودش را کنار بکشد ( فمن زبده النار) خودش را از آتش دور کند (والدخل الجنه) وخودش رابرساند به بهشت( فقدها ومن الحیات الدنیاالا مطاع ).انسان زرنگ وهنرمند این چنین کسی است(لاتدون حبرتها)لذتها وزیباییهایش ادامه پیدا نمی کند(ولاتعمن حجرتها)یک موقع است انسان جوان است.
 منتها ما فریب خورده ایم وجامعه ماهم سکولار است وآن اندازه ای که به لوله های گاز ارزش قائل هستیم که مبادا آتش بگیرد از آتش جهنم نمی ترسیم، ما اولویت بندی نکرده ایم شاید روزی زلزله بیاید وشاید من زیرآن سقف خوابیده باشم ومن زیرآن بمیرم اما اگر الگوی الهی را رعایت نکنیم حتماً جهنمی است، حتماً آتشی است ومن خواهم سوخت، هیزم آن من خواهم بود(التقل  نار التی  و قولو الناس  والحجارة) انسان وسنگ را باهم می سوزانند، ما فکر می کنیم که خداوند در جهنم هیزم جمع خواهد کرد وبعد مارا درآن می سوزاند نه! خداوندبه ما رحم کند اما قبل از خداباید خودمان به خودمان رحم کنیم، انسانها هستند که هیزم آن آتش هستند وای به حال انسانی که از آن آتش نترسد (لاتعمن فجعلها) (قرارتُ قرارَ) بسیار فریب کار وضرر رسان است.
چه قدرزیبا فرموده است جوانان، ارزش ندارد به جای یکسری فیلمها این آیات را بخوانیم؟چه قدر باارزش است .
لذا مال دنیا، از مال دنیا این تقسیم را عرض کنم تمام، درمال دنیا را می توان مردم را به سه نوع تقسیم کرد، بد بخت ترین واشقل العشقیا چه کسی است آن کسی است که از مال دنیا نه خودش استفاده می کندونه برای آخرتش(الذی جمع مالاً وعدد)فقط یادگرفت است جمع کند وآن را بشماردکار وهنرش این است بعد فکر می کند دارد قناعت می کند ، قناعت آن است که مانند امیرمؤمنانی که چیزی برایش نمی ماندواگر هم داشت می داد به فقراء، این بخل وخسلت طبع است که نه برای دنیای خودش خرج می کند نه برای دنیای دیگران خرج می کند ونه برای آخرتش خرج می کند از این بد بخت انسان پیدا می شود یعنی چنان آن را فریب داده است که حتی نمی تواند برای خودش هم از آن مال خرج کند.
و از این یکم کمتر بدبخت کسی است که در دنیا استفاده می کند، می گویند بیا مسجدی بناکن می گوید نه می خواهم مدرسه ای بسازم، چرا؟ چون برسردرآن مثلاً خواهند نوشت مدرسه خیریه حاج خیرالله ولی برسردرمسجد می نویسند مسجد حضرت ابوالفضل، البته کسانی هم به آن هم نمی رسند وانسان هم شهامت می خواهد، کسی خانه خودش را فروخته بود وبرای سردر آن نوشته بود مدرسه حاج خیر الله، هارون الرشد مسجدی بنا کرد وبر سردر آن نوشت این مسجد هارون الرشید است بعد بهلول عاقل دیوانه آن را پاک کرد ونوشت مسجد بهلول وهارون الرشد ناراحت شدواینها هم خیریه هارون الرشیدی هستند چون خیلی اصرار بر نوشتن اسم خودشان دارند، امروزه هم بعضی کارهای خیریه هم این چنین هستند چون اصرار بر نوشتن نام دارند یکسری ها این چنین هستند از دنیایشان استفاده می کنند اما به آخرتش فکری نمی کند حتی حاضر است منزلش را بفروشد اما بگویند فلان کس آن کار خیر انجام داد با چه نیت پاکی این دنیا است آخرت نیست، واما بهترین انسانها او که هم برای دنیایش استفاده میکند وهم برای آخرتش، مواظب باشیم هم دردنیا به اندازه مقدارمان نه اسراف، کسی است مبلی پنج شش میلیونی دارد آن را دور می اندازد ومبلمان دوازده میلیونی می خرد به خاطر اینکه مهمانی که  با اوهم شأن است بداند که مبلمان داوزده میلیونی خریده است، این ها یکسری آداب وسبک زندگی است که در من وشما خدا را شکر وجود ندارد،  از دنیا ونفس خودمان بترسیم.
آقا امام سجاد (ع) می فرماید: (فمن یکون احسبه حالاً منی)خدایا در محضر تو چه قدر حال من خراب است (ان انا نغرتُ مثلُ حالی ) اگربااین حال در روز قیامت منتقل (شومالا قبلی لا  ممه دونی)بالشی آماده نکرده ام، برروی چه چیزی سرم را خواهم گذاشت اما این سوزوگدازها وقشوهایی که از این ائمه اطهار می بینیم آیا اینها فقط به خاطر یاددادن است نه؟ خداوند خیلی بزرگوار است وانسان باید حیا کند ومای گناه کار می گویم خداوند کریم است اما گناه نکنیم وتوبه کنیم بعدبگوییم خداوند کریم است (ولم  آفرینی  با عملاصلاحرجعتی) برای خوابیدن درآنجا فرشی آماده نکرده ام.

 خطبه دوم

 به امرخداوندتقواپیشه کنید ودرمحضرخداوندگناه نکنیدعالم محضر الهی است(ویعلمکم الله) هرعلمی بخواهید درمحضرخداوند است (ولله به کل شی علیم) اگرخداوند به هر چیزی علیم است وهرچیزی را خداوند می داند وخزانه آن در محضر پروردگار است؟ پس خداوند می گوید تقوا داشته باشید پس بهترین راه و توشه برای آخرت و بهترین روش برای زندگی تقواست.

جامعه هایمان را با تابلوهای تقوا زیبا کنیم، جامعه هایمان را زیبا کنیم با دور بودن از گناهها، جامعه هایمان را بانشاط کنیم با اعمالهای خوب وخیرمان، الحمدالله جامعه، جامعه علوی، مهدوی وفاطمی است باید شاکرخداوندباشیم ورهبری داریم فرزانه که خداوند ایشان را حفظ کند.

مناسبتهای هفته را عرض می کنم، اولاً بازهم عرض می کنم مردم ، مسئولین توصیه این است شعار سال، فقط شعار نیست این شعار،شعار عملیاتی است آن را فراموش نکنیم تابلوی زندگیمان شعار سالی باشد که رهبر عزیزمان فرمودندشعاری همه جانبه با شعور تمام فرهنگ ،زیر بنا واقتصادی که لازمه تأمین عدالت، عدالت در اقتصاد است واقعاً آقا یک راهی نشان داده اند اگر مسئولین ومردم، مخصوصاً مسئولین جامعه را با این روش به جلو ببرند جامعه واقعاً پیروز خواهد شد.
به خاطرروز فناوری هسته ای رهبر عزیزمان فرمایشاتی فرمودند: تاکید کردند که فعالیتهای هسته ای هیچ وقت متوقف نخواهدشد، فعالیت وانرژی هسته ای حق هر انسان است واین یک نعمت الهی است ودرنعمت الهی خداوند اجازه نداده است یکسری قدرتهای کثیف وآلوده این قدرتهارا گسترش دهند وصادر کنند وباروش برمردم سوارشوندوبرمحرومان عالم حکومت کنند واین را هم بدانیم همچنان که رهبر عزیزمان فرمودند: نگاه به بیرون نگاه ملتمسانه نباشدالبته ارتباط با خارج ازکشور لازم است اما مواظب باشیم با نگاه ملتمسانه به خارج از کشور نگاه نکنیم، وزیر خارجه ژاپن درجایی می گوید: ما 60سال است برای آمریکا اعتماد سازی می کنیم تا جزایر ما که دراشغال آمریکا است به ما پس دهند اما هنوزنتوانسته ایم اعتمادشان را جلب کنیم، آمریکا گرگی است چون به خودش اعتماد ندارد با نگاه گرگ واره خود هم به دیگران هم اعتماد نمی کند، رسانه این را بگویند ودولت هم به دنبال این باشداصلاً ما به دنبال جلب اعتمادآمریکاییها نیستیم، آمریکایی برای ما هیچ ارزشی ندارد تا ما بخواهیم اعتماد سازی کنیم ماباید اعتماد آمریکا را بدست آوریم؟ نه، برعکس است آمریکا باید به دنبال اعتماد سازی ما باشد واعتماد ما رابه دست آورد به خاطر اینکه آمریکا جنایت کار است؛ 2500میلیون شهید بی گناه در جنگ تحمیلی دستاورد آمریکاست، جانبازان عزیز مخصوصاً جانبازان شیمیایی، خانواده های شهداءوجانبازان، ایثارگران وآزاده گان وهمه اینها نشانه کوچکی ازظلمهای آمریکا فقط درایران اسلامی هستند، ترورهای بسیاری که توسط منافقین کوردل انجام گرفت شهید بهشتی ها وشهید مطهری ها، شهید رجایی ها وباهنرها از دستمان رفته است مگراینها انسانهای کوچکی هستند این چنین افرادی را آمریکا از ما گرفته است وما با آمریکاچکار کردیم؟ تا اعتماد آن را به دست آوریم، آمریکا یک حیوان درنده وحشی بدون کنترل است، آمریکا به چه کسی خدمت کرده است؟ آن ویتنامی که ویران گذاشت وهنوز هم ویرانه است ناکازاکی ، هیروشیما ، عراق، افغانستان الا ماشالله  وهمه آهنا در طول 100سال انجام داده است.
ابلاغ سیاستهای کلی درارتباط با بهداشت وسلامت که به دوسه محور آن اشاره می کنم اولاً مردم به حقوقشان آگاه باشند ودولت باید مردم راآگاه کند که چه حقی در سلامت دارد. نظام، نظام اسلامی است وتأمین سلامت جامعه به عهده حکومت است مردم باید آگاه باشد. آگاه سازی دوجانبه، در بعضی بیمارستانها می بینیم یکسری بروشورها ونوشته هایی می زنند اما نوعاً به نفع مردم نیستند و نوعاًبه نفع کارکنان بیمارستان ومرکز بهداشتی است.
مسئله بعدی افزایش سهم سلامت ازتولید ناخالص داخلی، ما در خیلی از موارد بیهوده پول خرج می کنیم اما وقتی به سلامت می رسیم که وظیفه شرعی وقانونی دولت است بعضی مواقع کوتاهی می کنیم. البته این دولت نه دردولتهای قبلی هم درمورد بهداشت وسلامت ما کوتاهی کرده ایم. همین شهید علی خلیلی اتفاقاً در این دولت هم نبود وقتی که آن اشرار کثیف به او حمله کردند ایشان را به چهار پنج بیمارستان بردند اما هیچ کدام از بیمارستانها او را با آن وضع وخیمی که داشت پذیرش نکردند تا اینکه یک بیمارستان خصوصی بعد از گرفتن چند میلیون پول قبول کرد او را بستری کند، واقعاً شرم آور است.
تاکید بر طب سنتی، طب جدید استعماری است وعوارض دارد ودر طب سنتی اینها کم است، در طب سنتی استعمار و وابستگی وجود ندارد چون ایران خودش در طب سنتی صاحب ریشه است، ما کتاب قانون وکتابهای دیگر داریم اگر سه کشور باشد که در طب سنتی یک نام ونشانی دارد نام ایران در سرآمد آنهاست پس استفاده کنیم. البته یکسری ها مخالف هستندحتی بعضی پزشکان مخالف هستند چون یکسری نگاههای استعماری که آنها دارند و که در هرمسئله ای باید یک بهای کلانی، البته مواظب باشیم طب سنتی را هم به این روز دچار نکنیم باقیدو بند وقانونهای دست وپا گیروکه رسم ماست. که البته نظام پزشکی من عرض کرده ام استعماری است، چرا ما نباید بگذاریم دکترها  انقدربیشتر شوند که یکسری ها التماس کنند که یک دکتر بیاید درماهنشان خدمت کند ویا شهرهای دیگر، وزارت بهداشت از آن طرف نمیگذارد یک تعداد پزشک زیاد شود تا همیشه برکُرده مردم بعضی ها سوار شوند علناً با بعضی قوانین مداخله ومبارزه کرده اند الان پزشکی با حقوق 10میلیونی حاضر نیست بیاید درشهرستان ماهنشان خدمت کند که البته من دراینجا عرض می کنم مردم مسئولینی که به لحاظ علمی بالاتر از یک پزشک هستند ودر این خدمت می کنند قدر آنها را بدانید.
در همین سیاست کلی جایگاه اخلاقی که آقا فرمودند: روشن می شود اولاً اخلاق الهی نه اخلاقی که مبتنی بر هیچی وپوچی گرایی است اخلاق مطلق الهی درجامعه هایمان مخصوصاً در جامعه پزشکی تا حاکم نشودیکسری مشکلات حل نمی شود بعد رقابت ایجاد کنیم نگذاریم پزشکی بیکار باشد اصلاً هر رشته ای که در آن بیکار نباشد یعنی با رکود تورمی مواجهه است یعنی می توانند استعمار کنند در هر رشته ای بیکار لازم است تا رقابت باشد پزشکان متعهد، متخصصها، امااگر رقابت نباشد نتجه اش این می شود حتی با 10میلیون حقوق هم راضی نشود درمنطقه ای محروم خدمت کند چون رقابت نیست، بیکاری لازمه رونق است .
هر مسئله ای یک بعد اقتصادی دارد از هراقتصادان بپرسید آن جامعه ای که در هر رشته ای حداقل 5%درصد باید بیکار باشد آن جامعه با رکود مواجهه است بیکاری لازمه رونق است منتهادریک حد کنترل شده ، اخلاق، رقابت طب سنتی وسایر مواردی که آقا فرموده اند.
تبدیل ایران به قطب پزشکی آسیایی جنوب غربی و جهان اسلام، الحمدالله یکسری پیشرفتهایی است وازکشور های دیگر برای درمان به ایران می آییند وهمه شعار است فرهنگ کار، فرهنگ تنبلی باید از جامعه ما برداشته شود.
فرهنگ، فرهنگ کار، اخیراً به یکی از ادارت جهت بازدید رفته بودم ویک مشکلی وجود داشت، کارمند ی می گفت این اگر این چنین شود ما باید تا وقت رفتن باید کار کنیم مگر قرار نیست کار کنیم این ایده های ابلحانه که در بعضی ها است ما فکر می کنیم از 8ساعت کار باید 1ساعتش را کار کنیم و2ساعتش را استراحت کنیم این فرهنگ تنبلی وزبونی است، 8 ساعت کار یعنی 8ساعت کار دلیلی که در بعضی موارد عقب مانده ایم به خاطر این است که من ایرانی آدم تنبلی هستم نوعاً کارمندهای که در خدمتنشان هستیم کاری هستند ولی با این فکر که از صبح تاساعت2 کار کردم مگر قرار نبود کار کنید وظیفه این است اگر یک ساعت کار نکنی لقمه ای که به خانه می بری حرام خواهد بود و بعد وقتی که دختر خیابانی و پسر معتاد شد می گوید خداوندا من صاحب چه گناهی بود.
آقا می فرمایند: در این زمان آن قدر کار است اگر 24ساعت هم کار کند بازهم وقت کم است و بعدکارمند می­گوید این مقدار ساعت کار کردم، این فرهنگ، فرهنگ تنبلی است و این تنبلی چه قدر لقمه های حرام به خانه ها می بردوآن فرزند به راه راست نمی رود ودختر باحجاب نمی شود پسر به همسرش ظلم می کند و گناههای دیگر را انجام می­دهد و دلیلش هم آن لقمه حرام است ودرقیامت دعا می کند که پدرجان خداوند عاقبتت را بخیر نکند واین دعا هم مستجاب می شود چون دعای حقی است.پس مواظب باشیم.

23فروردین روز فناوری هسته ای است ان اشالله این روز را بزرگ بداریم و24 فروردین روز وفات بانوام البنین(س) مادرچهار جوانمرد شهیدکربلا مخصوصاً ابوالفضل العباس هست و روز تکریم مادران و همسران شهداء، خوش به حال ام البنین که چهارفرزند بزرگوارش را تقدیم سید الشهداء و فرزند فاطمه کرد وخوش به حال آن مادرانی که توفیق پیدا کردند مانندآن بانوی بزرگوارفرزندانشان رادرجنگ تحمیلی تقدیم اسلام کردند و همسران و مادران شهداء چشم وچراغ این ملت هستند و هرآن کسی که راه شهادت را عزیز دانسته است.
و یک نکته در موردآب شیرین شهرستان تذکری قبلاً عرض شده است حتماً عزیزان پیگیرباشند چون وضعیت آب شیرین شهرستان بسیار نامطلوب است و چندان تفاوتی باآب معمولی ندارد. ان شالله عزیزانی که در اداره آب شهرستان هستندحتماً تلاش کنند تا مشکل حل شود و بیایند در نماز جمعه فعالیتهایشان را به مردم گزارش دهند چون اجتماع مردم بیشتر در نماز جمعه است .

  

  

                      

 

 


[ شنبه 92/12/24 ] [ 8:24 صبح ] [ دفتر امام جمعه ماهنشان ] [ نظرات () ]

 مناسبت هفته منابع طبیعی مراسم نمادین روز درختکاری با حضور حجت الاسلام و المسلمین زاهدی پور امام جمعه شهرستان و مسئولین استانی و شهرستان در شهر ماهنشان برگزارشد.


[ چهارشنبه 92/12/21 ] [ 7:40 صبح ] [ دفتر امام جمعه ماهنشان ] [ نظرات () ]

نماز جمعه این هفته شهرستان ماهنشان به امامت حجت الاسلام و المسلمین زاهدی پور امام جمعه شهرستان اقامه شد.

خطبه اول

حجت الاسلام و المسلمین زاهدی پور: دعوت به تقوا حول محور رعایت عظمت و بزرگی خداوند دانستند.
امام جمعه ماهنشان گفت: مسجد در فرمایش خداوند مایه برکت و هدایت ومحل اجتماع انسانها ونشانه و خانه تقوا است. حجت‌الاسلام و المسلمین زاهدی پور امام جمعه شهرستان ماهنشان در یکی از خطبه های نمازجمعه به اهمیت مسجد و شان آن اشاره کرد و گفت:چون صاحب خانه عظمت دارد خانه هم از عظمت صاحب خانه، عظمت پیدا می‌کند و یا از عظمت مسجد این که خداوند متعال عهد و پیمان می بندد با ابراهیم و اسماعیل دو تا از پیامبران (عهدنا الی ابراهیم واسماعیل انطهرا بیتی الطاعبین) پیمانی که با آنها بستیم این است که خانه خدا راآنها آباد کنند.
افتخاری است برای انسان که در ساخت و آبادانی و حضور در آن فعال باشد و اگر این فرهنگ اجتماعی حضور در مسجد و آباد کردن مسجد البته با نظم وزمان مناسب انجام شود همه اینها جزء این پیمان است. و هر پیمانی که با پیامبران بسته شده است همین پیمانها با مسلمانان و مؤمنین و مؤمنات هم بسته شده است.
اولین خانه ای که حضرت آدم بنا می¬کند عبارت است از کعبه، حضرت علی (ع) می¬فرماید: (الا ترون ان الله سبحانهو اختظر الاولین ومن لدن آدم الی الاخرین من هذا الاعالم به اهجارٍ وفجعلها بیت الحرام وثم امرآدم وقلت هوان یعصنواعطاعهم معذً ) خداوند اولین ها تا آخرامتحان کرد وماده امتحانی یک سری سنگ بودکه آن سنگها را هم نیز مسجد الحرام قرار داد و امرکرد به دورآن طواف کنند.
مسجد در فرمایش خداوند مایه برکت وهدایت ومحل اجتماع انسانها ونشانه وخانه تقوا است واینها نشان از عظمت مسجد می باشد. اماچه کسانی می توانند مسجد را آباد کنند؟خداوند فرمود: (ما کان للمشرکین ان یعمرو ان مساجد الله) مشرکها حق ندارند ونمی توانند هم خانه خداوند را آباد کنند چون عمل آنها با آن خانه خدا سازگار نیست( اولائک حبط الاعمالهم وفی النارهم خالدون) ودر عذاب جهنم به طور دائمی ماندگار هستند. پس چه کسانی می¬توانند خانه خداوند را آباد کنند( انما یعمرو مساجد الله من عامر بالله ویوم الاخر) فقط و فقط کسانی می¬توانند مساجدرا آباد کنند که مؤمن باشند و جزء مؤمنین حقیقی باشند و به خداوند ایمان بیاورند.
من از شما خواهران و براداران خواهشی دارم، آیات قرآنی شعر نیستند قرآن کتاب هدایت، حقیقت و واقعیت است پس یک مقداری محکم تر به دنبال این فرمایش قرآنی باشیم، که از عظمت مسجد هم یک روایت دیگری بیان کنم (المساجد و بیوت الله فی الارض) مساجد خانه های خداوند در زمین هستند(توضیعو الااهل السماء) و برای اهل آسمان مانند ستاره هستندکه نور پراکنی می¬کنند(کما توضیعو النجوم الا اهل الارض) همچنانی که ستاره ها برای اهل زمین روشنایی می فرستند.
قرآن آن کسانی را که از ساخت وآبادانی مساجد منع می¬کند ظالم ترین افراد معرفی می¬کند و این قابل توجه کسانی باشد که می¬خواهند کار خیر انجام دهند و برای انجام آن کار خیر که نوعاً شده است نقل مجالس، مثلاً فرض کنید می¬خواهد یک بنای عمومی احداث کنند اول سعی می¬کنند مسجد سازی را تضعیف کنند البته هرکسی توفیق پیدا نمی¬کند در مسجد سازی شرکت کند، لذا یکسری انسانهای جاهل( هرکس به قران علم نداشته باشد جاهل است ) و هرکس هم هر اندازه عالم است به اندازه علم به قرآن که قبلاً روایاتی عرض کرده بودم، پس یکسرها که در محافل بعضی انسانهای جاهل و البته بی توفیق علیه ساخت مساجد حرفهایی می¬زنند این دلیل برکاهش عظمت مسجد نیست، بلکه دلیل بر حقارت و کوچک بودن ذهن گوینده است وادعا این نیست که خصمانه است بلکه بیشترش جاهلانه است. می¬خواهم این را عرض کنم که قرآن کسانی که باعث آبادانی مساجد می¬شوند، می¬فرماید:(ومن اظلمومِن منع مساجد الله وسعی فی خرابها ) شما کسی را پیدا کنید که منع کند از مساجد و تلاش کند مساجد ویرانه بمانند و آباد نشوند.
مساجدی که رسول الله(ص) در مورد آنها فرمود:( الامساجد مجالس الا انبیاء) مساجد محل جلوس انبیاء هستند و در مورد هیچ بنایی این فرمایش نورانی نداریم و یا در روایت دیگری که فرمود:( المساجد وبیوت المتقین) مساجد خانه متقین و انسانهای با تقوا ست و امام صادق (ع) فرمود: (ملعونٌ ملعونٌ من لم یعقرُیعقرالمسجد) ملعون است آن کسی که مساجد را بزرگ نشمارد.
پیامبر(ص) فرمودند: ( من بنا الله مسجدً کمبعث اساسٍ الله لهو بیتً فی الجنه) هرکس مسجدی بنا کند حتی به اندازه لانه پرنده ای خداوند متعال در برابر آن در بهشت برای او خانه ای بنا می-کند.

در خطبه دوم:

حجت الاسلام و المسلمین ضمن دعوت نماز گزاران به تقوای الهی، به مناسبت های هفته اشاره کرداند و با تبریک ولادت حضرت زینب تأکید کردند که ایشان الگویی برجسته و با عظمت هستند که توانستند تاریخ را متحول سازد. رعایت الگوهای دینی در کنار پرستاری بی بدلیل از ویژگیهای بر جسته حضرت زینب است.
مسئولان فرهنگی به جای تکرار نظریه های باطل و رنگ باخته غربی به فکر گفتمان سازی دینی و ایده­های بلند رهبر معظم انقلاب باشند. این جای تأسف است که قانون بودجه 93 هر گونه مساعدت به مساجد و فعالیت های فرهنگی را ممنوع می­سازد.
فرمایش حکیمانه رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، مسئولیت همه به ویژه مسئولان فرهنگی را سنگین تر کرد. به ویژه رسانه ملی می­تواند دغدغدهای فرهنگی ایشان را تحلیل و تبین کند.
حجت الاسلام و المسلمین زاهدی پور ضمن بزرگداشت سالروز تأسیس بنیاد شهید، بزرگداشت و احیای فرهنگ شهادت احیای فرهنگ دینی و بشر دوستی دانسته و زنده نگهداشتن نام و یاد شهدا را بزرگترین تکلیف مردم و مسئولان ازیابی کردند.
ایشان نظام اسلامی ایران نظامی است بی بدیل که الگوهای حکومتی می تواند بشریت سرگشته امروز را رهایی بخشد و اهمیت مجلس خبرگان از آن جهت است که این مجلس حافظ ارزش های این نظام اسلامی است

 

  


[ سه شنبه 92/12/20 ] [ 7:51 صبح ] [ دفتر امام جمعه ماهنشان ] [ نظرات () ]
 

جلسه شورای اداری شهرستان ماهنشان با حضور حجت الاسلام و المسلمین زاهدی پوربامام جمعه شهرستان، محمدپور فرماندار شهرستان و با حضور مهندس عبداللهی نماینده مردم ماهنشان ،انگوران و ایجرود در مجلس شورای اسلامی  و اعضای جلسه در محل فرمانداری برگزار شد.

در ابتدا حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا زاهدی پور امام جمعه محترم شهرستان ضمن تقدیر و تشکر از رؤسای اداراتی که در امر برگزاری نماز جمعه و سایر مراسمات با ستاد اقامه نماز جمعه همکاری لازم را داشته اند به تشریح جوانب مختلف یک حکومت اسلامی پرداختند. ایشان با بیان اهمیت موضوع دین در سعادتمندی هر حکومت افزودند: پایداری حکومت اسلامی زمانی تثبیت خواهد شد که محور تمام امور چه فرهنگی چه اقتصادی و غیره بر اساس دین و دینداری مردم باشد. امام جمعه محترم با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی و پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری از تمامی مسئولین خواستند بیشتر و پیشتر از مردم در مصرف های شخصی و دولتی صرفه جویی نموده و تا حد امکان نسبت به کاهش هزینه اقدام نمایند.

ایشان با اشاره به کار وتلاش وکسب درآمد ومایحتاج زندگی افزود: رسول خدا(ص
) فرمودند: از هرچه کسالت وبی کاری است به خدا پنا ه بریدچون عامل بدبختی است .
وی ادامه داد: یک بخشی از فرهنگ ما به گونه ای تنبل شکیل گرفته است که بدلیل حضور 2500ساله طاغوتی بود،نظام رسمی ایران 2500سال نظام شاهنشاهی بوده وپیامد های فرهنگی آن به آسانی از این جامعه رخت برنخواهدبست .وی با اشاره به حدیثی از بزرگان دین اظهارکرد: ضرورت حکومت از بدیهیات است وناچاراًهرجامعه ای باید حاکمی داشته باشد و حاکم یعنی دارای حکومتی باشد واین حاکم اولا باید عادل وآدم خوبی باشد واماازهربی حکومتی وهرج ومرج باز حکومت ظالمانه بهتر است .
وی درادمه اذعان کرد: امیر مومنان علی (ع) درصدر اسلام در برابر ظلم ها وغصب های که اتفاق افتاده موضع گیری محتاتانه انجام دادواین به دلیل این بود که می ترسید آن هرج ومرج حاکم باشد وکل نام ورسم وپرچم اسلام برای آیندگان نماند ، پس حکومت وضرورت های حکومت از بدیهیات است .امام جمعه ماهنشان با اشاره به فلسفه بندگی در آیات قرآن کریم بیان کرد: همه انسان ها برای بندگی خلق شدندوهمه انسانها ومخلوقات بنده خداوندهستندوانسانهای که بنده طاغوت وشیطان هستنددر حقیقت از دایره انسانیت خارج شدندوبنابراین فلسفه خلقت عبودیت است اما بنده خداوند بودند نه شیطان ،فلسفه حکومت به این دلیل باید اسلامی باشدکه مردم دین دارترباشندوبه آن هدف والابرسندودرمسیر بندگی قراربگیرند .وی اضافه کرد: باتوجه به نتیجه گیری منطقی ،همه چیز باید در خدمت دین وبندگی باشد وحکومت اسلامی حکومتی است که همه چیز درخدمت الهی بودن وبندگی باشد واگر حکومتی این چنین بود اسلامی است ودرجاتش هم متفاوت است هرچه قدربه این معیار نزیدک بود اسلامی وهرچه قدر انحراف پیداکردومنحنی شد دیگر اسلامی بودنش به آن درصد انحنایی است که ازاین معیارپیدا می کند.وی درادامه افزود: زمانی جامعه ای پیشرفت وبه موفقیت دست می یابد که تمامی مسئولین ومردم دیندارباشندومسئولین درتلاش این باشندکه در راستای خدمت به مردم آنان را دین دارتر کنندوعدالت درجامعه ای بدون دین محال است اجراشودپس بنابراین درجامعه دیندار عدالت برگزارمی شود چراکه عدالت در خداوند متعال است.وی با اشاره به اسراف در بعضی از ادارات وروش برنامه ریزی در کارها گفت : بعضی از کارها وبرنامه هادرادارات غیر ضروری است وبااشاره به تأکید رهبری براقتصادمقاومتی عنوان کرد: بودجه های ادارات را براساس کارهای مهم درمسائل اساسی وکلان وتاجایی که امکان دارد درمسردین هزینه کنید و عدالت اقتصادی زمانی ارزش دارد که به دین دارشدن مردم بیانجامد


 

 


[ سه شنبه 92/12/20 ] [ 7:42 صبح ] [ دفتر امام جمعه ماهنشان ] [ نظرات () ]

نماز جمعه این هفته شهرستان ماهنشان به امامت حجت الاسلام و المسلمین زاهدی پور امام جمعه شهرستان اقامه شد.

 


[ شنبه 92/12/10 ] [ 12:2 عصر ] [ دفتر امام جمعه ماهنشان ] [ نظرات () ]

در مورخه 7/12/92جلسه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین زاهدی پور امام جمعه شهرستان، با تلاوت چند از آیات کلام ا... مجید آغاز شد.حجت الاسلام و المسلمین زاهدی پور ضمن فرا رسیدن ایام فاطمیه (س)با بیان اینکه حضرت فاطمه (س)نماد و سنبل یک زن کامل دینی برای تمام زنان و دختران مسلمان است، تصریح کرد:هر صحنه زندگی کوتاه این بانوی گرامی اسلام سرمشق عبرت‌آموزی است.
ایشان فرمایشی از پیامبر اکرم در مورد حضرت فاطمه فرمودند که:
فاطمه پاره تن من است آنچه او را بیازارد مرا می آزارد و فرمودند که با بر پا نمودن مراسمات و عزاداری ها محبت و ابراز علاقه خود را نسبت به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا(س) نشان دهیم و بکوشیم هر ساله این مراسم را با شکوه تر برپا نمائیم.


[ شنبه 92/12/10 ] [ 12:0 عصر ] [ دفتر امام جمعه ماهنشان ] [ نظرات () ]

جلسه ستاد نماز جمعه شهرستان ماهنشان با حضور حجت الاسلام و المسلمین زاهدی پور امام جمعه شهرستان برگزار شد.در این جلسه بعد از سخنرانی امام جمعه شهرستان هر یک از اعضاء گزارشی از فعالیتهای خود رابه جمع حاضرین ارائه کردند.که مصوبات ذیل صورت گرفت.
1- مقررگردید اعضای ستاد تمام فعالیت های خود را در قالب سی دی به ستاد تحو یل نمایند
2- مقرر گردید مصوبات جلسه گذشته بند به بند اجراء گردد.
3- مقرر گردید جلسه ای مشترک با حضور امام جمعه و دبیر اقامه نماز شهرستان برگزارگردد

و...


[ شنبه 92/12/10 ] [ 11:53 صبح ] [ دفتر امام جمعه ماهنشان ] [ نظرات () ]

مراسم تودیع ومعارفه فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ماهنشان با حضور  حجت الاسلام و المسلمین زاهدی پور امام جمعه شهرستان، و برخی از مسئولین استانی و شهرستانی برگزارشد.

 


[ دوشنبه 92/12/5 ] [ 9:28 صبح ] [ دفتر امام جمعه ماهنشان ] [ نظرات () ]

مراسم تودیع ومعارفه فرمانده سپاه ناحیه ماهنشان با حضور  حجت الاسلام و المسلمین زاهدی پور امام جمعه شهرستان، جانشین سپاه انصارالمهدی (عج)استان زنجان و مسئولین و بسیجیان و پاسداران شهرستان برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام زاهدی پور امام جمعه شهرستان ماهنشان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری با مردم تبریز سفارش کرد: به فرمایشات امام خامنه ای مدظله العالی گوش فرادهید،چرا که یکی از مسائل بسیار مهمی که درارتباط با انقلاب وعدم انحراف از مسیر مقدس انقلاب همان گوش دادن به فرامین مقام معظم رهبری است. وی با توجه به بی نظیری انقلاب اسلامی باسایر انقلاب های کشورهای دیگر گفت: انقلاب اسلامی ایران چون مردمی ورهبری وعنایت الهی بود متمایزواستوارتراز دیگر انقلاب ها است . وی فرهنگی بودن انقلاب ونیروها ونهاد های مقدس از جمله تأسیس سپاه پاسداران ونیروهای بسیجی که بعداز انقلاب به دستور امام راحل تشکیل شد را از برنامه های حفظ انقلاب برشمردو اظهارکرد: حفظ انقلاب در عرصه های جغرافیا وفرهنگی ومذهبی ماندن این نظام وانقلاب درکل دنیا بی نظیراست.


[ دوشنبه 92/12/5 ] [ 8:54 صبح ] [ دفتر امام جمعه ماهنشان ] [ نظرات () ]

نماز جمعه این هفته شهرستان ماهنشان به امامت حجت الاسلام و المسلمین زاهدی پور امام جمعه شهرستان اقامه شد.
 امام جمعه محترم شهرستان ماهنشان حاج آقا زاهدی پور در خطبه های نماز جمعه این شهرستان ضمن دعوت مردم به تقوای الهی چنین ایراد نمودند:
ایشان با اشاره به اهمیت مسجد و شأن آن گفتند: چون صاحب خانه عظمت دارد خانه هم از عظمت صاحب خانه، عظمت پیدا می کند و یا از عظمت مسجد این که خداوند متعال عهد و پیمان می بندد با ابراهیم و اسماعیل دو تا از پیامبران (عهدنا الی ابراهیم واسماعیل انطهرا بیتی الطاعبین) پیمانی که با آنها بستیم این است که خانه خدا راآنها آباد کنند.
افتخاری است برای انسان که در ساخت و آبادانی و حضور در آن فعال باشد و اگر این فرهنگ اجتماعی حضور در مسجد و آباد کردن مسجد البته با نظم وزمان مناسب انجام شود همه اینها جزء این پیمان است. و هر پیمانی که با پیامبران بسته شده است همین پیمانها با مسلمانان و مؤمنین و مؤمنات هم بسته شده است.
اولین خانه ای که حضرت آدم بنا می­کند عبارت است از کعبه، حضرت علی (ع) می­فرماید : (الا ترون ان الله سبحانهو اختظر الاولین ومن لدن آدم الی الاخرین من هذا الاعالم به اهجارٍ وفجعلها بیت الحرام وثم امرآدم وقلت هوان یعصنواعطاعهم معذً ) خداوند اولین ها تا آخرامتحان کرد وماده امتحانی یک سری سنگ بودکه آن سنگها را هم نیز مسجد الحرام قرار داد و امرکرد به دورآن طواف کنند.
مسجد در فرمایش خداوند مایه برکت وهدایت ومحل اجتماع انسانها ونشانه وخانه تقوا است واینها نشان از عظمت مسجد می باشد. اماچه کسانی می توانند مسجد را آباد کنند؟خداوند فرمود: (ما کان للمشرکین ان یعمرو ان مساجد الله) مشرکها حق ندارند ونمی توانند هم خانه خداوند را آباد کنند چون عمل آنها با آن خانه خدا سازگار نیست( اولائک حبط الاعمالهم وفی النارهم خالدون) ودر عذاب جهنم به طور دائمی ماندگار هستند. پس چه کسانی می­توانند خانه خداوند را آباد کنند( انما یعمرو مساجد الله من عامر بالله ویوم الاخر) فقط و فقط کسانی می­توانند مساجدرا آباد کنند که مؤمن باشند و جزء مؤمنین حقیقی باشند و به خداوند ایمان بیاورند.
من از شما خواهران و براداران خواهشی دارم، آیات قرآنی شعر نیستند قرآن کتاب هدایت، حقیقت و واقعیت است پس یک مقداری محکم تر به دنبال این فرمایش قرآنی باشیم، که از عظمت مسجد هم یک روایت دیگری بیان کنم (المساجد و بیوت الله فی الارض) مساجد خانه های خداوند در زمین هستند(توضیعو الااهل السماء) و برای اهل آسمان مانند ستاره هستندکه نور پراکنی می­کنند(کما توضیعو النجوم الا اهل الارض) همچنانی که ستاره ها برای اهل زمین روشنایی می فرستند.
قرآن آن کسانی را که از ساخت وآبادانی مساجد منع می­کند ظالم ترین افراد معرفی می­کند و این قابل توجه کسانی باشد که می­خواهند کار خیر انجام دهند و برای انجام آن کار خیر که نوعاً شده است نقل مجالس، مثلاً فرض کنید می­خواهد یک بنای عمومی احداث کنند اول سعی می­کنند مسجد سازی را تضعیف کنند البته هرکسی توفیق پیدا نمی­کند در مسجد سازی شرکت کند، لذا یکسری انسانهای جاهل( هرکس به قران علم نداشته باشد جاهل است ) و هرکس هم هر اندازه عالم است به اندازه علم به قرآن که قبلاً روایاتی عرض کرده بودم، پس یکسرها که در محافل بعضی انسانهای جاهل و البته بی توفیق علیه ساخت مساجد حرفهایی می­زنند این دلیل برکاهش عظمت مسجد نیست، بلکه دلیل بر حقارت و کوچک بودن ذهن گوینده است وادعا این نیست که خصمانه است بلکه بیشترش جاهلانه است. می­خواهم این را عرض کنم که قرآن کسانی که باعث آبادانی مساجد می­شوند، می­فرماید:(ومن اظلمومِن منع مساجد الله وسعی فی خرابها ) شما کسی را پیدا کنید که منع کند از مساجد و تلاش کند مساجد ویرانه بمانند و آباد نشوند.
مساجدی که رسول الله(ص) در مورد آنها فرمود:( الامساجد مجالس الا انبیاء) مساجد محل جلوس انبیاء هستند و در مورد هیچ بنایی این فرمایش نورانی نداریم و یا در روایت دیگری که فرمود:( المساجد وبیوت المتقین) مساجد خانه متقین و انسانهای با تقوا ست و امام صادق (ع) فرمود: (ملعونٌ ملعونٌ من لم یعقرُیعقرالمسجد) ملعون است آن کسی که مساجد را بزرگ نشمارد.
پیامبر(ص) فرمودند: ( من بنا الله مسجدً کمبعث اساسٍ الله لهو بیتً فی الجنه) هرکس مسجدی بنا کند حتی به اندازه لانه پرنده ای خداوند متعال در برابر آن در بهشت برای او خانه ای بنا می­کند.
در مورد مساجد اولاً در مورد مساجد شهرستان، عزیزان تلاش کنیم برای آبادانی مساجد، این 6 مسجدی که در شهرستان است ویک مقداری هم شجاعت وشهامت به خرج دهیم من اخیراً موردی عرض کردم، کسی در حدود یک میلیارد زمین فروخته است از این یک میلیارد 300میلیون به یک مسجد هدیه می دهد شهامت دادن پول برای مسجد لازم است.
در مورد مساجد شهرستان عزیزان، در مورد مسجد و مصلای باقر العلوم عرض می­کنم، سعی مان این است مسجدی با معماری اسلامی باشد، مساجد شعار و پرچم اسلام هستند ونماد اسلامیت یک جامعه هستند ودشمن هم سعی می کند با بهانه های مختلف در هر جایی یک نقطه قوتی است تبدیل به ضعف کند.
مصلا و مسجد باقر العلوم ماهنشان به غیر ازمواردی از ادارات کمک دریافت کردیم، حدود 800 میلیون تومان پول هزینه شده است، عزیزان اولاً به لحاظ فرهنگی عرض می­کنم جوانان به دنبال این مسائل باشید وحس کنجکاوی داشته باشید هرکس وارد عمل شودسعی می کنیم به او کمک کنیم اما عاشقانه وارد عمل شود و در این مسائل دخالت کند و اینها برای شهرستان ماهنشان است .
پیامبر اکرم فرمودند: کاری که انجام می دهید دقیق انجام دهید این که گوییم که ما خاکی ومتواضع هستیم پس سنگ را کج بچسبانیم وچرا بعضی از ما علاقه نداریم در مسائل ساختمانی با عزیزان بومی کار کنیم چون با اصول مهندسی آشنا نیستند و وقتی می­گوییم بروید در فنی و حرفه ای یکسری مسائل را یاد بگیرید ومطالعه کنید ناراحت می شوند.  مردم در مورد مصلا کمک می­کنند، حداقل قوت قلب می­شوند اگرهم کمک مالی کم باشد، نوعاً عموم اهالی ماهنشان از ما تشکر می کنند ومن هم از تشکر شما تشکر می­کنم ولی بعضی مواقع یکسری مسائلی بیان می­شود که کوته فکری است و تعداد هم کم است.
ولی این را بدانیم که این چنین بناهایی شهرستان را آباد می کند و اگر این چنین نباشد ما باید افسوس بخوریم 800 میلیون هزینه شده است ولی اگرالان شروع می کردیم 1.5میلیارد می­شود حالاکه به اینجا رسیده است عزیزان ما نمی­گوییم یک نفر خودش را در فشار قرار دهد منتها احساس مسئولیت داشته باشد آن کسی که ندارد هر ماه 1000تومان هم کمک کند و خودش را موظف بداند و در ماه آن 1000تومان را بیاورد و به دفتر بدهد. و ما احساس می­کنیم یکسری ها احساس مسئولیت می کنند. و اگر به آینده اقتصادی شهرستان هم فکر کنیم راهش این است، خوب بالاخره ما ازقم و اصفهان مصالحی که از این استانها خریداری می کنیم با یک امیدی خریداری می­شوند و شما همآستینهایتان را بالا بزنید و محکم از خدمتگذارتان پشتیبانی کنید که این بنا نیم کاره نماند
800  میلیون که نزدیک به 100درصد آن هم دولتی بود از این بعد هم نوبت شماست امید کمتر است البته از تلاشمان دست نمی­کشیم، از مسئولین محترم و مخصوصاً استاندار محترم در خواستم این است واقعاً در این شهرستان نیاز است اگر عدالت بخوایم راهش این است به مسجد و مصلای باقر العلوم کمک کنید و یک مقدار اسرافها را کنار بگذاریم .
بعضی مواقع میلیونها تومان نه در شهرستان بلکه استانی عرض می­کنم یک فصل یا فصل با اسرافهایشان می توانند یک مسجد بنا کنند، بودجه های فرهنگی چه می­شوند؟ و اینها جای سؤال دارد، و در بعضی ادارت هم نماز هم بر پا نمی شود هرینه آن در کجا خرج می­شود؟ و این سؤال هایمان از مسئولین بزرگوار است.
و مردم عزیز شما هم امیدوار باشید اگر شما آن 1000تومان بدهید قطعاً خیرینی هم هستند که ادامه دهنده راه شما باشند اما شما باید این حرکت را بکنید وحرف من با شما مردم است والبته ازکسانی که تا به امروز کمک کرده اند تشکرمی کنم انصافاً زحمت کشیده اند وقوت قلب بودند. اخیراً ما 50میلیون برای آجرنما و سنگ خریده ایم و از شما یک در خواستی دارم تعهد کنید کرایه های آنها را مردم ماهنشان دهند وقتی یک باری می آید 800تومان کرایه آن است مردم آن را دهند.

خطبه دوم

خودم وشما بزرگواران را به تقوا الهی دعوت میکنم که فرمودند: ( ان تتقوالله یجعل لکم فرقانا) اگر می خواهید حق و باطل را تشخیص دهید تقوا را رعایت کنید و خداوند با عنایت خود به شما روشنایی چشم و بصیرتی می­دهد که راه را بشناسید.به بعضی از مناسبت ها اشاره می­کنم .

3 اسفند ماه مطابق با 22ربیع الثانی کودتای انگلیس رضا خان است، جوانها مخصوصاً دقت داشته باشند و به تاریخ دقت داشته باشند بالاخره دشمن تلاش می­کنم و هزاران کانال و شبکه ماهواره­ای علیه نظام اسلامی نقشه می­کشند و میلیاردها دلار نفتی علیه ایران اسلامی خرج می­شوند و بسیاری از خریدهای تسلیحاتی کشورهای مانند عربستان فقط به خاطر این است که از همین ناب اسلام ایران اسلامی ترس دارند چون اسلام ناب( ان الذین آمنو رب الله ثم الستقاموتتنزل علیهم الملائکه الا تغافو) از پیامدهای اسلام ناب این است که انسان از کسی نمی ترسد و ملائکه به این بشارت می­دهندکه (لاتحزنو) محزون نباشید .
و تاریخ معاصر از جمله این کودتای رضا خان علیه قاجاریه اتفاق افتاد، ظالمی آمد و ظالمی را برکنار کرد اگر بعضی ظواهری در زمان قاجار از اسلام رعایت می شود علنا رضاخان ملعون آمد و حرم کریمه اهلبیت فاطمه معصومه خانواده بی حجاب خود را وارد حرم این حضرت کرد و آیت الله وحشی بافقی مقاومت کرد و این را به شاه گفتند واو از تهران به قم آمد و با لگد های جنایتکارانه اش این عالم را لگد مال کرد و بر اثر این لگدها این عالم برجسته از دنیا رفت تا حجاب حفظ شود.
و انگلیس دید الان زمان قلدری است وبه دلایلی احمد شاه بی کفایت قدرت تصمیم گیری نداشت این کودتا را انجام دادند و سلسله قاجاریه ساقط شد و سلسله پهلوی تاسیس شد قبول پادشاهای محمد رضا قبول ذلت رضا خان بود و این اندازه هم عزت نداشت که عزت پدرش را نگه دارد و بگوید به خاطر این که پدرم را با این ذلت تبعید کردید من این حاکمیت را نمی­خواهم .
در همین قضایای هسته­ای رهبر معظم انقلاب من از اول عرض کردم موافقت کردم اماخوش بین نیستم و چه قدر خوب تعبیر می­شود (ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم کاری بود بر گوسفندان)ما دیدم که آمریکا مخصوصاً در 1+5 هسته ای تمام نشده و به توافق نرسیده آقا نوبت موشکهای بالستیک است یعنی یک پله عقب نشینی حتی در ظاهر ببینید چه اندازه هزینه داشت.
مسئله آمریکا مسئله انقلاب اسلامی است مسئله، مسئله تشیع و اسلام ناب است نه مسئله هسته ای، لذا مردم ایران اسلامی پشت سر رهبری و توصیه ما به مسئولین این است که آگاهانه و با اقتدار به جلو بروندواز ذلت دور باشند در برابر آمریکا هر چه قدرکرنش داشته باشیم قطعاً وقیحانه وجسورانه به پیش خواهد آمد و در عین حال آمریکا و دشمنان بدانند که جواب بسیجیان، جوانان وملت ولایت مدار ایران در برابر آمریکا پشیمان کننده است و این را دشمنان هم بدانند ما پشت سر رهبری حرکت می­کنیم .
مسائل هسته ای و مخصوصاً مسائل نظامی در اختیار دولت نیست، در اختیار ولی امر مسلمانان عالم فرمانده معظم کل قوا آیت الله خامنه ای است .
 5 اسفند24ربیع الثانی روز بزرگداشت خواجه نصیر توسی وروز مهندسین، عزیزی که فرمولهای ریاضی در خدمت اسلام قرار داد و ثابت کرد که اگر تقوا باشد علم می­تواند در خدمت جامعه باشد و اما تقوا نباشد علم در خدمت جنایتکاران عالم هیروشیما و ناکازاکی و سایر و مسائل دیگر به وجود می آید و بمبهای اتمی تولید می­شوند . که روز مهندسی است وبالاترین الگو برای مهندسین عزیز ویزرگوار که به این دقت داشته باشند که معماری اسلامی آن زمان می­تواند باشد که انسان آشنا به مسائل فقهی و دینی باشد یک و تقوا را حتی در مهندسی رعایت کند.
8
اسفند و 27ربیع الثانی روز تعلیم و تربیت است و در مورد اهمیت تربیت این روایت را عرض کنم که پیامبر فرمود:(یردو الفطر حتی یکوب ابواویکونو ابوا نهی یعبران ویعسران) فرزند انسان با فطرت پاک به دنیا می آید وپدر ومادر است که او را یهودی و نصرانی می­کنند وآموزش وپرورش است که می­تواند او را مسلمان حقیقی کند مخصوصاً در این روز که تربیت و پرورش بین دولت و خانواده تقسیم شده است.لذا این دو نهاد در برابر تربیت مسئول هستند که قرآن صریحاً فرمود:(یا ایهل الذین آمنو انفسکم واهدی کم نارا ) خودتان و جامعتان وخانوادتان را از عذاب جهنم به دور کنید .
دوتا هم تذکر بیان می­کنم عزیزانی که مسئول هستند و این استانی و بلکه کشوری است منتها بر تکلیف است که نهی از منکر شود، افزایش بی رویه سالانه جاده ها، اینها تورم زا هستند 30الی40درصد افزایش عوارض اگر درسال تورم است ما باید در آمد و منابع مالی مردم هم باید فکر کنیم وآن اندازه که به فکر سرمایه گذار و سرمایه دار است فرض کنید آن شورای که تصمیم می­گیرد عوارض افزایش پیداکند به همان اندازه هم به فکر مردم باشند.
غیر از اینکه مخصوصاً عرض می­کنم در زنجان یکسری جاده ها جاده محسوب نمی­شوند دست اندازهای فراوان، اتوبان زنجان تا ابهر در شان استان زنجان نیست کدام خدمات را داند ، نزدیک به 20سال است استفاده می کنند وبا دعوا در حضور استاندار محترم که این چه وضع راههاست ؟
اگر این کارها را نمی­کنیم عوارض را زیاد نکنیم عوارض یعنی خدمات، تبلیغ شرکتهای بزرگ است .
مسئله بعدی اخیراً میراث فرهنگی تصمیم گرفته است چادر زدن در پارکها در ایام نوروز ممنوع، یعنی چه؟ یعنی خدمت به هتل دارها، شایدکسی پول ندارد و می­خواهد به مسافرت برود باید چکار کند؟ و بعد هم نیروی انتظامی را تشویق کنیم که بیایید ار منافع ما دفاع کنید که البته من در همین جا این توصیه را به عزیزانی که تحت امر ولی امرمسلمین هستندمسئله ای امنیتی نیست، امنیت یعنی اینکه ، امنیت نه امنیت سرمایه داران و هتل داران، و نیروی انتظامی را هم موظف کنیم که آقاجان هرکس چادر زد چون سرمایه هتل دار به خطر می­افتد نگذار این کار انجام دهندآیا این منیت است؟
درخواستمان این است البته نه درماهنشان بلکه این یک قضیه کلی درکشوراست ما حافظ منافع سرمایه داران نباشیم.

           

         

 


[ شنبه 92/12/3 ] [ 9:33 صبح ] [ دفتر امام جمعه ماهنشان ] [ نظرات () ]


.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
صفحات دیگر
http://s8.picofile.com/file/8290477484/426217302_255574.jpg

بازدید امروز: 2
بازدید دیروز: 67
کل بازدیدها: 555554